ADR за водачи

Изискване към водачите на моторни превозни средства, превозващи опасни товари

Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR удостоверение за успешно положен изпит. На успешно издържалите изпита Изпълнителната Агенция "Автомобилна администрация" издава ADR удостоверение по образец с валидност 5 години. Срокът на валидност на ADR удостоверението се продължава за нови 5 години, ако кандидатът премине опреснителен курс на обучение и положи успешно изпит преди изтичане на валидността на удостоверението.

Необходими документи за ADR курс за водачи

  • Лична карта.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от Автошкола ПАУНОВ, с разрешение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Опасните товари се разпределят на различни класове в зависимост от вида им и опасностите които причиняват. По време на обучението се разглеждат основен, превоз на опасни товари в цистерни и взривоопасни.

Изпит за придобиване на правоспособност

Изпитите се провеждат всеки четен четвъртък от месеца в ДАИ. Решават се тестове в зависимост от класовете ADR за които са се обучавали кандидатите.