Facebook игра – Отговорете на въпроса

УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на ИГРАТА е Автошкола ПАУНОВ, регистрирана на територията на Старозагорска и Пловдивска област.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

ПЕРИОДЪТ, в който УЧАСТНИК, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от ИГРАТА, започва на 24 ноември 2015 година и ще продължи до 21 декември 2015 година включително.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

ИГРАТА се провежда на територията на град Пловдив и град Стара Загора.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Право на участие в ИГРАТА придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /УЧАСТНИК/, което в ПЕРИОДА на ИГРАТА отговорил на въпроса зададен на Facebook страницата на Автошкола ПАУНОВ https://www.facebook.com/209418362421833.

V. НАГРАДА ОТ ИГРАТА

Наградата от ИГРАТА е безплатен шофьорски курс категория В и ваучер отстъпка в размер на 100 лева с ДДС от цената на избран от печелившия курс. Наградата от ИГРАТА може да бъде преотстъпена на друго лице.

VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

Печелившият от ИГРАТА ще бъде изтеглен на 22 декември 2015 година на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. Името на печелившия участник ще бъде обявено на Facebook страницата на Автошкола ПАУНОВ и на интернет-страницата: www.paunov.com.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

ИГРАТА се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на ИГРАТА, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, на Автошкола ПАУНОВ). Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на ИГРАТА. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в ИГРАТА и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящата ИГРА.