Възстановяване на контролни точки

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалният максимален размер на контролните точки на водачите е 39. При допускане на нарушения на правилата за движение по пътищата се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение.

Контролните точки могат да се възстановяват в следните случаи:

 • При преминаване на курс за допълнително обучение в кабинета на Автошкола ПАУНОВ, който се провежда всяка събота с мултимедия и е с времетраене пет учебни часа и беседа .След курса Автошкола ПАУНОВ издава удостоверение което се представя в КАТ – Пътна Полиция и се  възстановяват  до определен брой точки (13), но не повече от един път за една  календарна година, като с това не се надвишава размерът на максималния брой контролни точки.
 • Ако водач на МПС в продължение на две години не допусне някое от нарушенията, за които е предвидено отнемане на точки, точките му се възстановяват до първоначалния максимален размер.

Необходими документи за възстановяване на контролните точки

 • Лична карта;
 • Шофьорска книжка.

За какво се отнемат точки

Списък на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение.

За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:

 • 1. За управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;
 • 2. Когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни точки;
 • 3. За отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;
 • 4. За управление на спряно от движение моторно превозно средство или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство (чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) – 5 контролни точки;
 • 5. За нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 ЗДвП) – 5 контролни точки;
 • 6. За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
 • 7. За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", неправилно изпреварване или неспазване предимството на друг участник в движението (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1, 4 и 5 ЗДвП) – 8 контролни точки;
 • 8. За използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки;
 • 9. За неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) – 6 контролни точки;
 • 10. За неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) – 6 контролни точки;
 • 11. За престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) – 6 контролни точки;
 • 12. За превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;
 • 13. За преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
 • 14. За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.