ADR консултанти

Изисквания към консултанта

Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение и удостоверение по образец, издадено от Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация", след успешно положен изпит.

Необходими документи за ADR курс за консултанти

  • Лична карта.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Курсовете  за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от Автошкола ПАУНОВ, с разрешение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация".

Изпит за придобиване на правоспособност

Изпитите за консултанти по ADR се провеждат по график утвърден от Изпълнителна Агенция “Автомобилна администрация”. Изпитът се състои от решаване на тестове, отворени въпроси и казуси относно изискванията към ADR консултантите.