Професионална компетентност за водачи на МПС

Директива 2003/59 на ЕС, касаеща квалификацията на професионалните водачи на МПС изисква водачите на моторни превозни средства, от категории и подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, да притежават карта за квалификация на водача.

Необходими документи

  • Лична карта;
  • Шофьорска книжка.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Условията и реда за провеждане на обучение за издаване на карта на водача са регламентирани в наредба 41/04.08.2008г. на МТ.

Обучението е теоретично и практическо. Автошкола ПАУНОВ разполага с учебни кабинети, преподаватели, учебни площадки, превозни средства и средства за провеждане на практически упражнения, които осигуряват извършването на обучението и спазването на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача. След успешното завършване на обучението се издава на водача удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници или товари. Водачите, придобили удостоверение за професионална компетентност, подават заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача. Към заявлението прилагат копие на удостоверението за професионална компетентност и снимка. Министърът на транспорта или оправомощено от него длъжностно лице издава карта за квалификация на водача в 30-дневен срок от получаване на заявлението.

Обучение се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки пет години.

Водачите преминават курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача.

Водачи, които притежават карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е изтекъл, както и водачите по чл. 4 от Директива 2003/59/ЕО, които са престанали да изпълняват професията, подлежат на периодично обучение, преди отново да започнат да упражняват професията.

Изискването за начална квалификация се прилага:

  • за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE след 10 септември 2008 г.;
  • за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1E и категории C или CE след 10 септември 2009 г.

Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.

Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1E и категории C или CE преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.