Професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност

Автошкола ПАУНОВ извършва подготовка за изпит за придобиване на "Удостоверение за професионална компетентност " за ръководител на транспортна дейност. Сертификатът, който получават превозвачите е безсрочен и международно признат. Той съвпада напълно с образеца на сертификат за професионална компетентност, публикуван в Европейската Директива за достъпа до професията – 96/26/ЕС. Всеки, който го притежава може да бъде сигурен, че този документ е признат от компетентните органи на всяка една страна-членка. Документът е валиден при издаването на лиценза на Общността. Според последните изменения в Наредба №11 на Министерство на транспорта, (изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г.), международен превоз на пътници и товари може да извършва всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на Общността, издаден от Министъра на транспорта. Транспортната дейност може да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо "Удостоверение за професионална компетентност".

Необходими документи

  • Лична карта.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Темите разглеждани в курса са: Гражданско право, Търговско право, Трудово право и социално осигуряване, Данъчен режим, Търговско и финансово управление на предприятието, Достъп до пазара, Технически норми и експлоатация, Логистика, Спедиция, ИНКОТЕРМС, Комбиниран транспорт, Безопасност на движението. Практическите занимания включват решаване на тестове и казуси, близки до реалните условия на работа и пътуване. Програмата на този курс изцяло е съобразена с изискванията на Европейския съюз, чрез прилагането на единни и хармонизирани учебни програми в съответствие с международното законодателство. Обучението е индивидуално, съобразено с със свободното време на кандидатите. Осигурени са учебни помагала и компетентен преподавателски екип.

Изпити за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност

Изпитите се провеждат по утвърден график от Изпълнителна Агенция “Автомобилна администрация”.

Изпитът се състои се от три части:

  • Изпитни въпроси;
  • Отворени въпроси;
  • Казуси.

След успешно преминаване на изпита в 30 дневен срок Министерството на транспорта издава "Удостоверение за ръководител на транспортна дейност".