Категория D

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория D има право да управлява:

 • Автомобили, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача; към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;
 • Съчленени автобуси без право на прикачване на ремарке.

Изисквания към кандидата

 • Да е на възраст не по-малко от 24 години;
 • Да притежава правоспособност за управление на МПС от категория С;
 • Да притежава стаж като водач на МПС от категория С не по-малко от 2 години или да притежава стаж като водач на МПС от категория D1 не по-малко от 1 година; времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява  МПС, не се зачита за стаж; на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността;
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;
 • Да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36; 
 • Да е завършил основно образование.

Документи за записване

 • Лична карта;
 • Шофьорска книжка;
 • Психо-тест.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.
Теоретичното обучение включва:

 • "Превоз на пътници"- обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за: 
  • Правилата за превоз на пътници; 
  • Необходимите документите във връзка с превоза;
  • Договорите за превоз на пътници; 
  • Изисквания към МПС във връзка с превоза.

Практическото обучение включва модул "Управление на МПС" / автобус KESBORER SETRA 215 HR /, който е с продължителност 16 учебни часа в населено място. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания и умения за: 

  • Подготовка на автомобила за безопасно управление; 
  • Работа с органите за управление и маневриране с автомобила; 
  • Безопасно управление на автомобила при различни пътни условия. 

Обучението по "Управление на МПС" е индивидуално, като продължителността на един учебен час е 50 минути.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория D и имат правоспособност за управление на МПС от категория С, преминават обучение, което обхваща съдържанието на двата модула и полагат вътрешен теоретичен изпит и вътрешен практически изпит.

Изпит за придобиване на правоспособност

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D полагат теоретичен и практически изпит. Теоретичният изпит се провежда писмено, чрез тест. Тестовете за провеждане на изпита съдържат въпроси по модулите "Превоз на пътници" и съдържат 15 въпроса решавани с помощта на таблет. Изпитът се счита за успешно положен, когато кандидатът е допуснал не повече от 2 грешни отговора. До практическия изпит се допускат само кандидатите издържали успешно теоретичния изпит. Практическият изпит се провежда на пътища в населено място.