Категория D103 – Тролейбус

Шофьорски курс предлаган на територията на гр. Стара Загора

Обучение по чл.155, ал.10 от ЗДВП за управление на тролейбус.

За управление на тролейбус водачите, притежаващи категория D, преминават допълнително обучение по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3. Правото да се управлява тролейбус се указва в свидетелствата за управление чрез съответния национален код 103.

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория D с код 103 (тролейбусен шофьор) има право да управлява тролейбус.

Тролейбусът е вид автобус, моторно превозно средство, предназначено за масов транспорт на пътници в градовете. Тролейбусът се задвижва от електричество. Той се захранва от въздушна контактна мрежа чрез 2 токоприемника, наричани щанги или “тролеи” (също жаргонно “тиранти”).

Изисквания към кандидата

 • Да е на възраст не по-малко от 21 години;
 • Да притежава правоспособност за управление на МПС от категория D;
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;
 • Да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36;
 • Да е завършил основно образование.

Документи за записване

 • Лична карта;
 • Шофьорска книжка;
 • Психо-тест.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.

Теоретичното обучение включва:

 • “Общо устройство на тролейбус” – обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за:
  • Основните възли, агрегати и уредби на тролейбуса, тяхното разположение и предназначение.
  • Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен тролейбуса.
  • Организацията на работата в тролейбусното депо.
  • Основни правилата по техника на безопасност и опазване на околната среда.
  • Оборудването на тролейбуса във връзка с безопасността на водача и пътниците.

Практическото обучение включва модул “Управление на МПС” / тролейбус /, който е с продължителност 10 учебни часа в населено място. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания и умения за:

  • Подготовка на тролейбуса за безопасно управление;
  • Работа с органите за управление и маневриране с тролейбуса;
  • Безопасно управление на тролейбуса при различни пътни условия.

Обучението по “Управление на МПС” е индивидуално, като продължителността на един учебен час е 50 минути.

Изпит за придобиване на правоспособност

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D103 полагат само практически изпит. Практическият изпит се провежда на пътища в населено място.